Aktuálne výzvy:

 1. Dodávka gastro zariadení do kuchyne – Hotel Preveza
 2. Kancelárske priestory atletický štadión
 3. Letné kúpalisko – prenájom pozemku
 4. Bufet na tenis. kurtoch
 5. Nájom nebyt.priestory-bufet Hotel Preveza 
 6. Nájom nebyt.priestory-bufet na krytej plavárni 
 7. Vyzva -realiz.projekt.dokumentacia I.etapa FS
 8. Výzva – predlzenie bufet TA
 9. Výzva – prenájom Hokejky
 10. Výzva nebytové priestory na Futbalovom štadióne
 11. Výzva nebytové priestory na Krytej plavárni
 12. Výzva vypracovanie projektovej dokumentácie ŠH
 13. Výzva bufet ZŠ
 14. Výzva -Stavebné úpravy a fóliovanie nepl,bazénov LK
 15. Výzva-nebytový priestor na zimnom štadióne
 16. Zámer prenájmu nebyt.priestorov č.3 na FŠ
 17. Zámer prenájmu nebyt.priestorov č.5 na FŠ

 

Ukončené výzvy:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012