Športuj a benefituj

Vážení zástupcovia športových klubov, milí rodičia športujúcich deti,

Radi by sme Vám predstavili projekt  ŠPORTUJ BENEFITUJ.

Spolupráca medzi predsedom Športovej komisie pánom Oliverom Búzom a riaditeľom STEZ pánom Ing. Vladimírom Hovaňákom priniesla koncom roka 2019 svoje ovocie.
S požehnaním pána primátora Pavla Bečarika sa nám podarilo uviesť do života projekt “Športuj, benefituj”.

Hlavným zámerom tohto projektu je:
1. podpora športujúcej mládeže (6 – 18 rokov) v organizovaných kluboch (zľavnené vstupné, zľavy u partnerov) – formou karty športových výhod
2. snaha o vytvorenie Spišskej športovej rodiny (propagácia športu, spoločné športové akcie, podporné aktivity pre športové kluby mesta)

Podpora športujúcej mládeže spočíva v skutočnosti, že prostredníctvom karty “Športuj, benefituj” bude mať jej držiteľ zvýhodnený vstup na športoviská STEZ (sauna, plaváreň, kúpalisko, korčuľovanie). Zabezpečí sa tým pádom regenerácia daného športovca, ktorý to môže samostatne využiť kedykoľvek počas platnosti karty. Nie je nutné skupinové organizovanie regenerácie ako to bolo doposiaľ.

Každý klub, ktorý podá žiadosť o vydanie kariet sa zároveň písomne zaviaže, že v prípade organizovania športového podujatia poskytne zvýhodnený vstup držiteľom kariet.

Ďalšou z výhod tejto karty budú zľavy z tovarov a služieb u zazmluvnených partnerov.

Snaha o vytvorenie Spišskej športovej rodiny je zámer, ktorý by sme chceli aj pomocou tohto projektu budovať. Spočíva v organizovaní spoločných športových akcií, v propagácii zápasov, v pomoci pri náborových akciách.

Sme si vedomí, že hlavným nedostatkom športu v meste sú financie. My chceme pomôcť iným ako finančným spôsobom. Spoločnými akciami, propagáciou, zľavami zo vstupné a z tovarov a služieb u partnerov. Týmito prostriedkami chceme vytvoriť prajnejšie prostredie medzi klubmi a prilákať viac detí do klubov, ku športu.

VÝHODY DRŽITEĽOV KARTY:

50 % zľava

 • z detského vstupného do sauny
 • z detského vstupného na krytú plaváreň
 • z detského vstupného na letné kúpalisko
 • zo vstupného na verejné korčuľovanie

Cenník karty platný pre rok 2022

Vydanie karty „Športuj, benefituj“2,5€
Opätovné vydanie v prípade2,5€
Predĺženie platnosti na rok 20231,5€

 DRŽITELIA KARTY : 

 • Držiteľom karty môže byť dieťa od 6 do 18 rokov
 • dieťa musí byť aktívnym členom organizovaného športového klubu so sídlom v Spišskej Novej Vsi,
 • klub musí byť zaevidovaný v Registri právnických osôb v športe a členstvo dieťaťa musí byť potvrdené evidenciou v Registri fyzických osôb v športe.
  VYDANIE KARTY:
 • O vydanie kariet resp. o predĺženie platnosti kariet pre všetkých záujemcov, členov, žiada športový klub priamo na sekretariáte mestskej príspevkovej organizácie STEZ – Správa telovýchovných zariadení, so sídlom v športovej hale,
 • žiadosť o vydanie nových kariet na nasledujúci rok spolu s menoslovom detí (uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia), ich fotkami (1 ks rozmer 3,5×4,5), poplatkom za vydanie (viď Cenník) je nutné doniesť vždy ku 18.11.,
 • žiadať o vydanie resp. predĺženie platnosti karty nie je možné jednotlivo, vždy hromadne a len zástupca športového klubu.


PLATNOSŤ KARTY:

 • Platnosť karty je jeden kalendárny rok ( od 1.1. do 31.12.)
 • platnosť sa potvrdzuje pečiatkou s uvedením daného roka na zadnej strane karty,
 • predĺženie platnosti kariet sa realizuje za odplatu (viď Cenník) na sekretariáte STEZ, v športovej hale, vždy v mesiacoch december a január,


STRATA KARTY:

Odcudzenie aleo stratu karty je nutné nahlásiť na sekretariáte STEZ, a zároveň požiadať o vydanie novej karty (viď cenník).

ŠPORTOVÉ KLUBY A POČET DETÍ , KTORÉ SÚ ZAPOJENÉ V PROJEKTE

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves25 detí
FK Spišská Nová Ves 12 detí
Florbalový klub Young Arrows42 detí
FbK Kométa12 detí
HK Spišská Nová Ves43 detí
Karate klub Iglow 25 detí
Džudo klub44 detí
Mestský šachový klub6 detí
Klub spišských strelcov ŠSK Spišan7 detí
ŠK STEZ13 detí
Tenisový klub Spišská Nová Ves10 detí
Cykloklub Schwabik4 detí

Kontakt :
e-mail: stez@stez.sk
FB: Športuj, benefituj