Športuj a benefituj

 DRŽITELIA KARTY:

 • Držiteľom karty môže byť dieťa od 6 do 18 rokov vrátane,
 • dieťa musí byť aktívnym členom organizovaného športového klubu so sídlom v Spišskej Novej Vsi,
 • klub musí byť zaevidovaný v Registri právnických osôb v športe a členstvo dieťaťa musí byť potvrdené evidenciou v Registri fyzických osôb v športe.

VYDANIE KARTY:

 • O vydanie kariet resp. o predĺženie platnosti kariet pre všetkých záujemcov, členov, žiada zástupca športového klubu alebo skupina rodičov športujúcich detí priamo na sekretariáte mestskej príspevkovej organizácie STEZ – Správa telovýchovných zariadení, so sídlom v športovej hale,

 • žiadosť o vydanie nových kariet spolu s menoslovom detí (uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia), ich fotkami je potrebné poslať elektronicky na email: stez@stez.sk.

 • platba za vydanie kartičiek prebehne pri ich preberaní na sekretariáte STEZ,

 • žiadať o vydanie resp. predĺženie platnosti karty je možné aj jednotlivo (rodič dieťaťa) alebo hromadne prostredníctvom zástupcu športového klubu.

PLATNOSŤ KARTY:

 • platnosť karty je jeden kalendárny rok ( od 1.1. do 31.12.),

 • platnosť sa potvrdzuje pečiatkou s uvedením daného roka na zadnej strane karty,

 • predĺženie platnosti kariet sa realizuje za odplatu (viď Cenník) na sekretariáte STEZ, v športovej hale, vždy v mesiacoch december a január,

STRATA KARTY:

 • Odcudzenie alebo stratu karty je nutné nahlásiť na sekretariáte STEZ, a zároveň požiadať o vydanie novej karty (viď Cenník).

VÝHODY DRŽITEĽOV KARTY:

 • 50% zľava z detského vstupného na krytú plaváreň
 • 50% zľava z detského vstupného do sauny
 • 50% zľava z detského vstupného na letné kúpalisko
 • 50% zľava zo vstupného na verejné korčuľovanie

Na uplatnenie výhod vyplývajúcich z držby karty je nutné sa preukázať platnou kartou na všetkých miestach, ktoré budú označené nápisom „Športuj, benefituj“.

CENNÍK PLATNÝ PRE ROK 2024

 • Vydanie karty „Športuj, benefituj“ 2,5€
 • Opätovné vydanie v prípade straty alebo odcudzenia 2,5€
 • Predĺženie platnosti na rok 2024 1,5€

Kontakt :
e-mail: stez@stez.sk
FB: Športuj, benefituj