Atletický štadión

Základné informácie:

Otváracia doba:

Po – Ned 7:00 – 19:00

Zrekonštruovaný atletický štadión ponúka:

 • 6 dráhový ovál s 8 dráhovou rovinkou
 • vodnú priekopu
 • sektory technických disciplín:
  • 2x skok do diaľky
  • 2x skok o žrdi
  • 2x vrch guľou
  • 2x hod oštepom
  • diskársky sektor
  • výškarský sektor
 • futbalového ihrisko

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

 1. Vstup na atletický ovál a doskočiska je povolený len so súhlasom správcu alebo ním poverenej osoby.
 2. Atletická dráha je určená len na beh a chôdzu!
 3. Doskočisko nie je určené na hranie sa detí!
 4. Na atletickú dráhu nevstupovať vznečistenej obuvi, nepoužívať obuv s ostrými hrotmi, topánky s kovovými podpätkami, mimo špeciálnej bežeckej obuv. V prípade použitia tretier je povolená dĺžka klincov maximálne 6 mm.
 5. Verejnosť pri chôdzi a behu využíva výlučne dráhy č. 4 až 8 (vonkajšie dráhy) z dôvodu rovnomerného opotrebovávania atletickej dráhy. Je nevyhnutné  rešpektovať pokyny správcu.
 6. Chôdza abeh sa vykonávajú proti smeru hodinových ručičiek. Je zakázané meniť smer  behu, chôdze a vybehávanie mimo atletického oválu.
 7. Spôsobilosť dráhy a doskočiska na používanie (z titulu nepriaznivého počasia alebo iných dôvodov) posudzuje správca. Ak je dráha zasnežená alebo zľadovatená, pohyb po nej je prísne zakázaný.
 8. Neodôvodnene nevstupujte na trávnatú plochu futbalového ihriska, ako aj okolité trávnaté plochy.
 9. Počas pobytu vareáli atletického štadióna dodržiavajte bezpečnosť, poriadok, čistotu a buďte tolerantní voči ostatným návštevníkom.
 10. Prevádzkovateľareálu nenesie zodpovednosť za škody, poranenia a úrazy, ktoré si spôsobil užívateľ svojím správaním, precenením vlastných schopností, alebo nedodržaním týchto upozornení.
 11. Poškodzovanie dráhy (napr. odhadzovanie žuvačiek apod.) sa považuje za vážne porušenie prevádzkového poriadku a správca alebo iná zodpovedná osoba je oprávnená okamžite vykázať poškodzovateľa z areálu. Prevádzkovateľ areálu je oprávnený požadovať náhradu vzniknutej škody.
 12. Pri odchode zareálu zanechajte po sebe poriadok, prípadné odpadky, obaly z nápojov a pod., uložte do odpadkových košov.
 13. Rešpektujte všetky zákazy uvedené na piktogramoch.
 14. Areál je monitorovaný kamerovým systémom.

V areáli atletického štadióna a na atletickej dráhe je ZAKÁZANÉ:

 • FAJČIŤ
 • VODIŤ PSOV A INÉ ZVIERATÁ
 • NOSIŤ JEDLO A SLADENÉ NÁPOJE.
 • POHYB NA BICYKLOCH A KOLIESKOVÝCH KORČULIACH.

Rekonštrukcia 2021/2022 – článok

Kontakt:

Vedúci: Mgr.Július Straka
Mobil: 0905 611 322
E-mail: futbalstadion@stez.sk
Adresa: Sadová ulica 8, 052 01 Spišská Nová Ves